برگزاری دوره های ورود به حرفه اجرا

سه شنبه - ۲۱/فروردین/۱۳۹۷

برگزاری دوره مکانیک 3 به 2

سه شنبه - ۲۴/بهمن/۱۳۹۶

طراحی عمران 3 به 2

جمعه - ۲۰/بهمن/۱۳۹۶

برگزاری دوره های برق - 3 به 2

برگزاری دوره ارتقاء پايه عمران طراحی - پايه 3 به 2
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های طراحی عمران 2 به 1

برگزاری دوره های طراحی عمران 2 به 1
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های مکانیک 2 به 1

سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶
کیمیا سامانه