برگزاری دوره های ارتقا پایه معماری 2 به 1

بنا بر دستورالعمل سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، تاریخ برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های عمران -نظارت 2 به 1

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های عمران -نظارت 3 به 2

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های برق -2 به1

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های ورود به حرفه اجرا

سه شنبه - ۲۱/فروردین/۱۳۹۷

برگزاری دوره مکانیک 3 به 2

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
سه شنبه - ۲۴/بهمن/۱۳۹۶

برگزاری دوره های طراحی عمران 3 به 2

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
جمعه - ۲۰/بهمن/۱۳۹۶

برگزاری دوره ارتقاء اجرا -عمران و معماری همه پایه ها

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
شنبه - ۳۰/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های برق - 3 به 2

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های طراحی عمران 2 به 1

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های مکانیک 2 به 1

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶
کیمیا سامانه