برگزاری دوره ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2 برق

برگزاری دوره ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2 برق

| ۱۰:۰۲:۵۹ | ۲۵ / شهریور / ۱۳۹۷ |
شناسه خبر: Nw
برگزاری دوره ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2 برق

برگزاری دوره ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2 برق

برگزاری دوره ارتقاء پایه طراحی و نظارت 3 به 2 برق - دوره آسانسور و پله برقی

تاریخ برگزاری  : به محض رسیدن به حد نصاب 

اخبار مرتبط :
کیمیا سامانه