دریافت گواهینامه

شناسه صفحه : [Njc2]

گواهینامه های دوره های ذیل آماده تحویل می باشد جهت دریافت به دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) ساری آقای مهندس فلاحی مراجعه نمایید.

شماره تماس 09111553448

 1- کلیه گواهینامه های سال 95

2-دوره آسانسور و پله برقی - تاریخ آزمون 96/3/4   استاد:مهندس محبی

 3-دوره روش های اجراء و کنترل اتصالات در سازه های فولادی تاریخ آزمون 96/03/01 مهندس مسیبی

4- بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی  تاریخ آزمون 96/04/03  استاد مهندس رمضان نیا 

5- روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها 96/04/03  استاد : دکتر رعیتی دماوندی

6-روش های ساخت فن آوری نوین اجرای(اجراء) تاریخ آزمون 96/03/04 استاد مهندس درواج

7-آشنایی با شرح وظایف مجریان ... تاریخ آزمون 96/03/04 استاد مهندس خادمیان

8- اجرای ساختمانهای فولادی تاریخ آزمون 96/04/16 استاد : دکتر  محمودی

9- مصالح و فناوریهای نوین ساخت در صنعت ساختمان تاریخ آزمون 96/04/23 استاد خانم مهندس محمدپور

10-تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها  تاریخ آزمون 96/04/23 استاد مهندس خراسانی

11-روش های تولید صنعتی ساختمان  -تاریخ آزمون 96/04/30  استاد :مهندس  فلاحیان

12- مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان تاریخ آزمون 96/04/30  - استاد : مهندس رضوی 

13- الزامات هماهنگی ، مدیریت  و اجرای ساختمان - تاریخ آزمون 96/04/30  - استاد : دکتر نوروزی

14-نکات اجرایی در نازک کاری و نما سازی  - تاریخ آزمون 96/05/06  - استاد : مهندس مهری

15-مبانی گودبرداری ،ژئتکنیک و سازه های نگهبان - تاریخ آزمون 96/05/13  - استاد : دکتر افضلی راد 

16-مبانی گودبرداری ،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان - تاریخ آزمون 96/05/13  - استاد : مهندس محمدحسین بریمانی

17-بهسازی خاک - تاریخ آزمون 96/05/13  - استاد : دکتر معتقدی

18-چیلر و برجهای خنک کن- تاریخ آزمون 96/05/13  - استاد : دکتر سالاریان

19-روشهای تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها - تاریخ آزمون 96/05/13  - استاد : دکتر حبیب زاده بنگر

20-اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه  - تاریخ آزمون 96/05/20- استاد : خانم محمدپور

21-بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی 1  - تاریخ آزمون 96/05/20- استاد : آقای فیروزیان

22-بکارگیری استانداردها ،مقررات ملی ....  - تاریخ آزمون 96/05/20- استاد : آقای احمد نژاد 

23-تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه  - تاریخ آزمون 96/05/20- استاد : آقای کاظمی

24-مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی - تاریخ آزمون 96/05/20  - استاد : آقای اکبرزاده بنگر

25-معماری پایداروروشهای صرفه جویی  انرژی ساختمان  -تاریخ آزمون 96/05/20   - استاد : آقای رضوی

26- مصالح و فناوریهای نوین ساخت  تاریخ آزمون 96/05/26 استاد :آقای خادمیان

27- مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها   تاریخ آزمون 96/05/26 استاد :آقای میراله  حسینی

28- بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی 2- تاریخ آزمون 96/05/27استاد :آقای گران

29-سیستم های ویژه جذب انرژی تاریخ آزمون 96/05/27استاد :آقای عبداله زاده

30-بکارگیری استانداردها ،مقررات ملی ....  - تاریخ آزمون 96/05/27- استاد : آقای احمد نژاد 

31-معماری زمینه گرا در بافتها - تاریخ آزمون 96/05/27- استاد : آقای سیدیان

32-مصالح و فناوریهای نوین ساخت  تاریخ آزمون 96/05/27 استاد :آقای درواج

33-معماری پایداروروشهای صرفه جویی  انرژی ساختمان  -تاریخ آزمون 96/05/27   - استاد : آقای رضوی

34-اجرای ساختمانهای بتنی - تاریخ آزمون 96/06/03 استاد : آقای دشتی ناصرآبادی

35-تاسیسات بهداشتی -  تاریخ آزمون 96/06/03 استاد :آقای شکری

 36-سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند -  تاریخ آزمون 96/06/03 استاد :آقای سیدپور

37-تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله -  تاریخ آزمون 96/06/11 استاد :آقای میزراگل تبار

39-دروه ورود به حرفه گروه اول -آزمون پایان دوره 96/05/27

40-دروه ورود به حرفه گروه دوم -آزمون پایان دوره 96/06/30 

41-مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای - تاریخ آزمون96/06/17 - استاد: آقای حبیبی

42-طراحی لرزه ای  ساختمانهای فولادی به روش Lrfdتاریخ آزمون 96/06/17 استاد : آقای مسیبی

43-تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان 2 - تاریخ آزمون 96/06/17 استاد : آقای سیاح نژاد

44-اصول حرفه ای خدمات مهندسی و... - تاریخ آزمون 96/06/24  - استاد : آقای خادمیان

45- روش های تهویه گرم و سرد با هوا در فضاهای پر جمعیت - تاریخ آزمون 96/06/24 - استاد آقای شکری

46- مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان - تاریخ آزمون 96/06/24 - استاد آقای سیدیان

47-آشنایی با روش گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان (دوره اجرا)- تاریخ 96/06/31 - استاد آقای بریمانی

48-روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی - تاریخ آزمون 96/06/31 - استاد آقای مسیبی

49-تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها  تاریخ آزمون 96/08/11استاد مهندس عمرانی شوب

50- روشهای تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها - تاریخ آزمون 96/08/11  - استاد : دکتر حبیب زاده بنگر

51-معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان - تاریخ آزمون  96/09/30 - استاد مهندس سودابه مهری
52-آشنایی با روش گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان - تاریخ آزمون 96/10/01 - استاد دکتر مبین افضلی راد
53 -سیستم های جریان ضعیف - تاریخ آزمون 96/10/01 - استاد مهندس گران
54-بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی  تاریخ آزمون 96/08/04استاد : دکتر دشتی
55- قالب بندی و قالب برداری - تاریخ آزمون :96/08/11 - استاد : مهندس قاسم نوروزنژاد
56-مبانی گودبرداری ،ژئتکنیک و سازه های نگهبان - تاریخ آزمون 96/09/02 - استاد : دکترشوش پاشا
57-روش های تولید صنعتی ساختمان  -تاریخ آزمون 96/09/03  استاد :دکتر  فلاحیان
58-دروه ورود به حرفه گروه سوم -آزمون پایان دوره 96/09/22
59-بکارگیری استانداردها ،مقررات ملی ....  - تاریخ آزمون 96/09/23- استاد : خانم مهندس مهری 
60-اجرای ساختمانهای بتنی - تاریخ آزمون 96/09/24 استاد : دکتر اکبر زاده بنگر
61- مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان تاریخ آزمون 96/10/15- استاد : مهندس رضوی
62-روشهای تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها - تاریخ آزمون 96/10/14  - استاد : دکتر حبیب زاده بنگر
63-قالب بندی و قالب برداری - تاریخ آزمون 96/10/15- استاد : مهندس علی طیبی
64-تاسیسات بهداشتی -  تاریخ آزمون 96/10/07 استاد :آقای میراله  حسینی
65 -روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی تاریخ آزمون 96/10/06استاد : دکتر نقی پور
66 -تاسیسات مکانیکی ساختمانهای باپلند مرتبه ...  تاریخ آزمون 96/10/19استاد : دکتر حسینی
67 -روش های تهویه گرم و سرد با ... در فضاهای پر جمعیت  تاریخ آزمون 96/10/22 استاد : مهندس ابراهیمی
68 -تاسیسات گرمایی سرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع  تاریخ آزمون 96/09/30 استاد : دکتر رستمیان 
69- اجرای ساختمانهای فولادی تاریخ آزمون 96/10/29 استاد : مهندس صادقی نوا
70-اصول حرفه ای خدمات مهندسی و... - تاریخ آزمون 96/10/22  - استاد : مهندس یزدانی
71-روش های ساخت فن آوری نوین اجرای(اجراء) تاریخ آزمون 96/10/11 استاد دکتر فلاحیان 
72-بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی  تاریخ آزمون 96/08/22  استاد : دکتر دشتی
73-نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه   تاریخ آزمون 96/11/06 استاد : مهندس قاضی
74-بکارگیری استاندارد ها مقررات ملی...  تاریخ آزمون 96/11/07  استاد : مهندس فرصت
75-معماری پایدار و روش های صرفه جویی...  تاریخ آزمون 96/11/13  استاد : مهندس مهری
76-روش های ساخت و فناوریهای نوین ساختمان و نکات اجرایی تاریخ آزمون 96/11/13  استاد : مهندس درواج
77-چیلر و برج های خنک کن  تاریخ آزمون 96/11/13  استاد : دکتر سالاریان
78-بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان 2  تاریخ آزمون 96/11/13  استاد : مهندس فیاض شاهاندشتی
79-مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای  تاریخ آزمون 96/11/13  استاد : مهندس اعلایی
80-مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان(معماری) تاریخ آزمون 96/11/27  استاد : مهندس محمدپور
81-ورود به حرفه اجرا (مرحله پنجم )  تاریخ آزمون 96/11/27 
82-بهسازی خاک  تاریخ آزمون 96/11/20  استاد : دکتر فرخ زاد
83-تدابیر لازم در صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان 1  تاریخ آزمون 96/11/18  استاد : مهندس سیاح نژاد
84-سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  تاریخ آزمون 96/11/27  استاد : مهندس صادقی نوا
85-تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها  تاریخ آزمون 96/11/27  استاد : مهندس رهگشای
86-دروه ورود به حرفه گروه چهارم -آزمون پایان دوره 96/11/03
گواهی نامه های سال 97   -----------------------------------------------------------------------------
87- مصالح و فناوریهای نوین  ساخت - تاریخ آزمون 97/01/31- استاد: مهندس توکل
88-روش های تولیدصنعتی ساختمان  تاریخ آزمون 97/02/14استاد : خانم مهندس محمدی
89-دوره آسانسور و پله برقی - تاریخ آزمون 97/02/14   استاد:مهندس گران
90-مبانی گودبرداری ،ژئتکنیک و سازه های نگهبان - تاریخ آزمون 97/02/14  - استاد : دکتر افضلی راد
91- مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها   تاریخ آزمون 97/02/14 استاد : مهندس خراسانی
92-بکارگیری استاندارد ها مقررات ملی...  تاریخ آزمون 97/02/14 استاد : مهندس احمدنژاد
 

کیمیا سامانه